• آویز قیفی سفالی
  • آویز قیفی سفالی

آویز قیفی سفالی

فلز برنج و سفال

پایه چوبی را میتوانید براحتی با میخ به دیوار نصب کنید

ارتفاع بندهای گلدان بنا به درخواست شما قابل تغییر میباشد.