درباره ما

علاقه به طبیعت و حس سرزندگی زمانی که در کنار طبیعت به ما دست می داد و همچنین علاقه به هنر، طراحی و خلاقیت دلیل های اصلی برای ما دو نفر بود که یکی در رشته محیط زیست و دیگری در رشته هنر سالها تحصیل و فعالیت شغلی داشتیم .

دلیل های محکم و مهمی که تصمیم بگیریم این دو را با هم ادغام کنیم و هنر زیبا و کاربردی را بیآفرینیم.

درست در زمانی که حس کردیم جای این گلدان ها در خانه هایمان و برای گیاه های زیبایمان خالی ست.

هنری دستساز که در تمام مراحل ساختشان عشق و سرزندگی همراه ما بوده.